میزبانی وب (معمولی)

CP-1
 • تعداد دامـنـه 1 عدد
 • فضای دیسک 500 مگابایت
 • پهنای باند 5 گیگابایت
 • دیگر امکانات نامحدود
 • کنترل پنل سـی پـنـل
 • پشتیبان گیری هفتگی
CP-2
 • تعداد دامـنـه 2 عدد
 • فضای دیسک 1 گیگابایت
 • پهنای باند 10 گیگابایت
 • دیگر امکانات نامحدود
 • کنترل پنل سـی پـنـل
 • پشتیبان گیری هفتگی
CP-3
 • تعداد دامـنـه 3 عدد
 • فضای دیسک 2 گیگابایت
 • پهنای باند 20 گیگابایت
 • دیگر امکانات نامحدود
 • کنترل پنل سـی پـنـل
 • پشتیبان گیری هفتگی
CP-4
 • تعداد دامـنـه 4 عدد
 • فضای دیسک 5 گیگابایت
 • پهنای باند 50 گیگابایت
 • دیگر امکانات نامحدود
 • کنترل پنل سـی پـنـل
 • پشتیبان گیری هفتگی
CP-5
 • تعداد دامـنـه 5 عدد
 • فضای دیسک 10 گیگابایت
 • پهنای باند 100 گیگابایت
 • دیگر امکانات نامحدود
 • کنترل پنل سـی پـنـل
 • پشتیبان گیری هفتگی